ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสำนักนิติการ สป.

                    สำนักนิติการ  เริ่มต้นจากแผนกวินัย สังกัดกองกลาง สป. เท่านั้น  แต่เนื่องจากภาระหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านกฎหมายและนิติกรรมมีมากมาย
           หลากหลาย  
โดยเมื่อกรม กองต่าง ๆ ในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการตีความ ระเบียบ  กฎหมาย 
          ที่กรม กองต่าง ๆ เหล่านั้น 
ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจดำเนินการได้ก็จะส่งเรื่อง หรือคำปรึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
          กับกฎหมายและระเบียบนั้น 
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเห็นว่า งานบริหารงานบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับวินัยการอุทธรณ์ร้องทุกข์  และการให้ออกจากราชการ
          ของข้าราชการ ควรแยกออกจากการบริหาร
งานบุคคลด้านอื่นด้วย  ทั้งนี้  เพราะการดำเนินการและปฏิบัติการดังกล่าวต้องใช้ตัวบทกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
          มาดำเนินการ
เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เที่ยงธรรมกับทุกฝ่าย กระทรวงศึกษาธิการจึงยกฐานะเป็นกองนิติการ

                    ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถึงปัจจุบัน  สำนักนิติการ สป.  ได้พัฒนาระบบงานด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในด้านต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
          ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภารกิจที่เด่นชัดเพื่อให้ข้าราชการและส่วนราชการได้รับความยุติธรรมและเที่ยงธรรมและการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
          การศึกษาและกฎหมายมหาชน

สถิติเว็บไซต์

ผู้ชม
1
เนื้อหา
42
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
154593

เวลาปัจจุบัน

ปฏิทินสำนัก

  
: