โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

P1140335ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๙๕ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณ๊สถิติเว็บไซต์

ผู้ชม
1
เนื้อหา
42
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
154575

เวลาปัจจุบัน

ปฏิทินสำนัก

  
: