กิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น

460273

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักนิติการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมายเกี่ยวกับการศึกษาจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
1) ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงให้แก่บุคคลอื่น พ.ศ. ....
2) ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ...
3) ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. .... ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณีผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมและให้แนวทางแก่คณะทำงาน ต่อจากนั้น ผชช.ทรงยศ พรานเนื้อ และนายโกวิท คูพะเนียด ผอ.กลุ่มกฎหมายการศึกษา ได้ดำเนินการประชุม
รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนสถานศึกษา ผู้ปกครองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในกทม.และเขตปริมณฑล ประมาณ 70 คน
ซึ่งได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดียิ่ง.

สถิติเว็บไซต์

ผู้ชม
1
เนื้อหา
42
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
154594

เวลาปัจจุบัน

ปฏิทินสำนัก

  
: