สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Home
ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 18:26 น.

 

ประวัติความเป็นมาของสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักนิติการเริ่มต้นจากแผนกวินัย สังกัดกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้รับภาระหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นมากมาย เนื่องจากกรม กองต่างๆ ทั้งในส่วนภูมิภาคและในส่วนกลางมีปัญหายุ่งยากซับซ้อนไม่สามารถตัดสินใจ ในการตีความกฎหมาย ระเบียบ นิติกรรมสัญญา จึงได้ส่งเรื่องหรือปัญหาเหล่านั้น  เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาหรือแก้ไข นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังเห็นว่างานบริหารบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการให้ออกจากราชการควรแยกออกจากงานบริหารงานบุคคลในส่วนอื่นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลกับทุกฝ่ายกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นชอบให้ยกฐานะจากแผนกวินัยเป็นกองนิติการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 22:43 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
อำนาจหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 18:45 น.

อำนาจหน้าที่ของสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 4 (9) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ดังนี้

“ข้อ 4  ส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้...
(9) สำนักนิติการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติราชการของกระทรวงรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของส่วนราชการ และหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ง) ดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การร้องเรียนและขอความเป็นธรรมของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ ของคณะกรรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวง
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 22:38 น.
 
ยุทธศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 22:58 น.

ยุทธศาสตร์

ดำเนินการทางกฎหมาย พัฒนา ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ประสาน และสนับสนุนงานด้านกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 18:58 น.

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางทางกฎหมายการศึกษาและการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
ดำเนินการทางกฎหมาย พัฒนากฎหมาย สนับสนุนงานกฎหมาย

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 22:58 น.
 
ค่านิยมองค์กร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 22:35 น.

ค่านิยมองค์กร

L = Lawful (ถูกต้องตามกฎหมาย)  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและยุติธรรม

E = Efficiency  (ประสิทธิผลได้ประโยชน์คุ้มค่า)  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นสำคัญ การดำเนินกิจกรรมใดๆ ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและได้รับประโยชน์คุ้มค่า

G = Good Service  (การให้บริการที่ดี)  บุคลากรให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส จริงใจ เป็นกัลยาณมิตร ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

A = Accountability  (มีสำนึกรับผิดชอบ)  บุคลากรมีสำนึกรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถ ตระหนักในความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และน่าเชื่อถือพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

L = Learning  (เรียนรู้อยู่เสมอ)  บุคลากรมีความมุ่งมั่นแสวงหาความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

 
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2231
Joomla free templates